.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان   یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود/و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بودعشق ما صد رشته جان در لعل نوشش بسته بود/حسن او صد چشم دل، آیینه وار آورده بوداز گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401