.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاندر اینجا لیستی از افرادی که از همه بیشتر مورد تنفر مردم آمریکا هستند نشان داده شده است!جالب اینجاست که در بین آنها نشانی از هیچ سیاست مداری پیدا نمی کنید،اغلب آنها چهره هایی هستند که بیشتر در تلویزیون

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401