.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان    به بعضیا باید گف ببین شکلات هم مغز داره اما تو همونم نداری!!! = = = == = = = == = = = == = = = بـهـ بَـعـضـیـامـ بـاسـ گُفـتـ : هَـرکـی بـامـن شُـد دَمـپَـر بَـعـد چَـن وَقـتـ شـد پَـرپَــر !! گـفـتـم کـه مـواضـب خـودت بـاشـی  = = = == = = = == = = = == = = = ب بعضیام باید گفت . . . انقد به خودت می بالی اشتباهی با پرنده ها کوچ نکنی… = = = == = = = == = = = == = = = بـعـضــیـام خـیـلـی خـودشـونـو مـیـگـیـرن یـه وقـت ابـمـیـوه نـشـن… = = = == = = = == = = = == = =…

امروز شنبه 13 آذر 1400